FAQs Complain Problems

समाचार

कार्यपालिका निर्णय

मिति
भवन तथा योजना मापदण्ड २०८० Sunday, May 5, 2024 - 12:10
गाऊँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका Thursday, August 10, 2023 - 15:48
सार्वजनिक खरीद नियमावली Thursday, August 10, 2023 - 15:47
विनियोजन ऐन २०८०/८१ Tuesday, July 18, 2023 - 15:06
आर्थिक ऐन २०८०/८१ Tuesday, July 18, 2023 - 13:19
वडिगाड गाउँपालिका नगर प्रहरी कार्यविधी, २०८० Tuesday, July 18, 2023 - 11:15
वडिगाड गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन, २०८० Tuesday, July 18, 2023 - 10:13
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि, २०८० Friday, June 16, 2023 - 13:06
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० Friday, June 16, 2023 - 12:43
बडिगाड गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० Friday, June 16, 2023 - 11:21
बडिगाड गाउँपालिकाको बजार अनुगमन कार्यविधि, २०८० Friday, June 16, 2023 - 11:12
लेखा समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०८० Friday, June 16, 2023 - 10:58
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० Thursday, June 15, 2023 - 23:40
बडिगाड गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० Thursday, June 15, 2023 - 17:04
सुशासन समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०८० Thursday, June 15, 2023 - 10:01
विधायन समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०८० Thursday, June 15, 2023 - 10:00
बडिगाड गापाको शिक्षा ऐन तथा नियमावली २०७९ Tuesday, January 24, 2023 - 12:41
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७९ Friday, December 9, 2022 - 14:35
ल्याव-संचालन-कार्यविधि २०७९ Tuesday, September 20, 2022 - 12:47
स्थानीय राजपत्र (भाग १ खण्ड ५ संख्या १) आर्थिक ऐन २०७९/८० Monday, July 18, 2022 - 13:44
एम्बुलेन्स-संचालन-कार्यविधि २०७८ Monday, July 18, 2022 - 11:45
बडिगाड गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण Monday, September 6, 2021 - 12:54
लैंगिक हिंसा निवारण कोष(संचालन) कार्यविधि ,२०७७ Wednesday, August 11, 2021 - 10:30
स्थानिय राजपत्र (भाग १ खण्ड ४ संख्या १) प्रकाशित मिति २०७८/०४/०५ Tuesday, July 20, 2021 - 14:19
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८ Tuesday, June 15, 2021 - 15:33
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ Saturday, May 22, 2021 - 11:20
विनियोजन ऐन २०७७ Thursday, December 17, 2020 - 12:03
आर्थिक ऐन २०७७ Thursday, December 17, 2020 - 12:01
विनियोजन ऐन २०७६ Thursday, December 17, 2020 - 12:00
आर्थिक ऐन २०७६ Thursday, December 17, 2020 - 11:59
आर्थिक ऐन २०७७ Wednesday, August 5, 2020 - 12:13
विनियोजन ऐन २०७७ Wednesday, August 5, 2020 - 12:11
आर्थिक ऐन २०७६ Wednesday, August 5, 2020 - 12:10
विनियाेजन ऐन २०७६ Wednesday, August 5, 2020 - 12:09
स्थानीय राजपत्रको २०७५ Monday, October 1, 2018 - 17:53
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना Monday, October 1, 2018 - 17:53
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन Monday, October 1, 2018 - 17:52
स्थानीय तह सहकारी ऐन Monday, October 1, 2018 - 17:52
शिक्षा कार्यविधी Monday, October 1, 2018 - 17:51
शिक्षा कार्यविधी प्रथम सम्सोधन सहित Monday, October 1, 2018 - 17:51
विपद ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७४ Monday, October 1, 2018 - 17:50
वडिगाड गाउँपालिका स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ Monday, October 1, 2018 - 17:49
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि Monday, October 1, 2018 - 17:48
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ Monday, October 1, 2018 - 17:47
कृषी ऐन, २०७५ Monday, October 1, 2018 - 17:46
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ Monday, October 1, 2018 - 17:45
विनियोजन ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६ Monday, June 25, 2018 - 19:06
आर्थिक ऐन वडिगाड गा पा ७५।७६ Monday, June 25, 2018 - 18:56